občanské a korporátní právo,
insolvenční právo a daňové právo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš tým

Advokátní kancelář Mgr. Michala Machka svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství a služby.

 

Mgr. MICHAL MACHEK, advokát a insolvenční správce

Mgr. Michal Machek se zaměřuje zejména na korporátní právo, když poskytuje komplexní právní pomoc při zakládání obchodních společností a přeměnách obchodních společností dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Dále také poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva občanského, přičemž sepisuje nejrůznější typy smluv pojmenovaných (kupní, nájemní, o dílo, o zápůjčce, o zřízení věcného břemene, o zřízení zástavního práva apod.) i nepojmenovaných a v této souvislosti zajišťuje i advokátní úschovu finančních prostředků. Denně se věnuje zastupování klientů při mimosoudním vyjednání s protistranou či v rámci soudních řízení, a to primárně při vymáhání nároků svých klientů. Současně poskytuje též právní pomoc v oblasti franchisingu. V rámci insolvenčního práva zastupuje klienty jako věřitele v insolvenčním řízení, zejména pak při uplatňování a přihlašování nároků do insolvenčního řízení a v incidenčních sporech

 

Mgr. Michal Machek je insolvenčním správcem zapsaným v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti s více než osmnáctiletou praxí při výkonu funkce konkursního a insolvenčního správce

 

Mgr. Michal Machek vykonává také funkci rozhodce, kdy pro účely rozhodování spotřebitelských sporů je Mgr. Michal Machek zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. 

 

Jazyky: angličtina, francouzština

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

 


 

Mgr. ZUZANA HRUBÁ, spolupracující advokátka a insolvenční správkyně

Mgr. Zuzana Hrubá se zaměřuje na oblast občanského práva, zejména na oblast věcných práv a závazkových právních vztahů. V rámci pracovního práva často řeší problematiku pracovních smluv, ukončení pracovního poměru a ochranu zaměstnavatele i zaměstnance. V rámci insolvenčního práva zastupuje klienty jako věřitele v insolvenčním řízení, zejména v incidenčních sporech. Má bohaté zkušenosti v oblasti řešení úpadků a hrozících úpadků dlužníků. 

Mgr. Zuzana Hrubá je insolvenční správkyní, zapsanou v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. 


Jazyky: angličtina, němčina

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

 


 

Mgr. Bc. PETRA STOLARZOVÁ, spolupracující advokátka

Advokátka Mgr. Bc. Petra Stolarzová se zaměřuje zejména na korporátní právo, když poskytuje komplexní servis při zakládání obchodních společností, řešení statusových otázek obchodních korporací či přeměnách obchodních korporací. V rámci obchodního práva a občanského práva se zabývá zejména sepisem nejrůznějších smluv, zejména kupních smluv, včetně smluv o převodu nemovitostí, zástavních smluv, smluv o převodu obchodního podílu, nájemních smluv, smluv o zápůjčce či smluv innominátních, přičemž v této souvislosti zajišťuje i advokátní úschovu finančních prostředků. Taktéž se věnuje oblasti vymáhání pohledávek včetně zastupování klientů před soudy. Dále se zaměřuje na problematiku franchisingu a obhajobu v trestních věcech.
 

Jazyk: angličtina
Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
                Ekonomická fakulta Masarykovy univerzity Brno

 


 

Mgr. Dominika Stuchlíková, advokátní koncipientka


Advokátní koncipientka Mgr. Michala Machka vykonává v rámci své koncipientury generální praxi. V rámci této praxe se pak převážně věnuje: v oblasti závazkového práva správě peněžitých pohledávek klientů, a to od předžalobních výzev, žalob, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, až po vymáhání v exekuci; vymáháním nároků vyplývajících z porušení smluvních závazků (nároky ze záruky, práva z vadného plnění, nároky na náhradu škody); v oblasti rodinného práva se věnuje péči o nezletilé či statusovým otázkám manželským; v oblasti mezinárodního práva se věnuje zejména identifikaci práv a povinností dle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) či dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva).  Dále se věnuje sepisu smluv a spravuje opatrovnické a trestní věci Mgr. Michala Machka.

Jazyk: angličtina
Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

 

 Bc. Eva Volaninová, insolvenční asistentka


Insolvenční asistentka Mgr. Michala Machka spravuje insolvenční věci, v nichž byl Mgr. Michal Machek ustanoven insolvenčním správcem. Provází dlužníky insolvenčního správce, Mgr. Michala Machka, celým procesem oddlužení, zejména je přítomna přezkumům a poskytuje dlužníkům potřebné informace a součinnost. Komunikuje též s insolvenčním soudem.

Jazyk: angličtina
Vzdělání: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

AK Mgr. Michal MACHEK
Dlouhá 6
Moravská Ostrava
702 00

Tel.: 596 114 015
Tel.: 596 114 020
sekretariat@akmachek.cz
www.akmachek.cz