občanské a korporátní právo,
insolvenční právo a daňové právo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytované právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Michala Machka poskytuje v uvedených oblastech tyto právní služby:

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • zakládání obchodních korporací
 • běžná agenda obchodních společností
 • příprava podkladů pro valné hromady
 • změny základního kapitálu
 • zastupování před rejstříkovými soudy, živnostenským úřadem
 • převod podílu v obchodních společnostech
 • přeměny obchodních společností
 • nekalá soutěž
 • sepis smluv a komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva

OBČANSKÉ PRÁVO

 • sepis smluv a komplexní právní poradenství v oblasti občanského práva
 • kompletní servis při převodech nemovitých věcí
 • vymáhání pohledávek
 • problematika náhrady škody
 • zakládání svěřenských fondů, spolků, nadací, nadačních fondů

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvod manželství
 • problematika výživného
 • problematika společného jmění manželů (smluvený režim, vypořádání apod.)

PRACOVNÍ PRÁVO

 • sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • ukončování pracovního poměru
 • zastupování klientů v pracovně-právních sporech
 • ochrana zaměstnanců a zaměstnavatelů

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • zpracování insolvenčních návrhů (dlužnických i věřitelských)
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • zastupování věřitelů v incidenčních a excindačních sporech

Mgr. Michal Machek a Mgr. Zuzana Hrubá jsou insolvenčními správci zapsanými v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

OSTATNÍ SLUŽBY

 • provádění advokátní úschovy finančních prostředků a listin
 • právní poradenství v oblasti franchisingu, sepis franchisingových smluv
 • právní pomoc v oblasti práva správního či v oblasti veřejných zakázek, zastupování v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • výkon funkce rozhodce pro rozhodování sporů ze spotřebitelských a jiných smluv – funkci rozhodce vykonává Mgr. Michal Machek, jenž je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti

 

"Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“   

AK Mgr. Michal MACHEK
Dlouhá 6
Moravská Ostrava
702 00

Tel.: 596 114 015
Tel.: 596 114 020
sekretariat@akmachek.cz
www.akmachek.cz